Mẫu doanh nghiệp

- THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Download(http://luathoangminh.com/vanban/mau-doanh-nghiep/doc_download/588-thong-bao-thay-doi-noi-dung-dang-ky-kinh-doanh-cua-doanh-nghiep.html)
– Thông báo thay đổi đkkd hộ kinh doanh 2 Download(http://luathoangminh.com/vanban/mau-doanh-nghiep/doc_download/526-thong-bao-thay-doi-dkkd-ho-kinh-doanh-2.html)
– Thông báo thay đổi đkkd cuat hộ kinh doanh Download(http://luathoangminh.com/vanban/mau-doanh-nghiep/doc_download/527-thong-bao-thay-doi-dkkd-cuat-ho-kinh-doanh.html)
– Thông báo thay đôi đkkd của CN.VPDD.DDKD Download(http://luathoangminh.com/vanban/mau-doanh-nghiep/doc_download/528-thong-bao-thay-doi-dkkd-cua-cnvpddddkd.html)
– Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Download(http://luathoangminh.com/vanban/mau-doanh-nghiep/doc_download/525-thong-bao-thay-doi-dang-ky-kinh-doanh-cua-doanh-nghiep.html)
– Thông báo thành lập chi nhánh 1 Download(http://luathoangminh.com/vanban/mau-doanh-nghiep/doc_download/521-thong-bao-thanh-lap-chi-nhanh-1.html)
– Thông báo lập văn phòng đại diện Download(http://luathoangminh.com/vanban/mau-doanh-nghiep/doc_download/524-thong-bao-lap-van-phong-dai-dien.html)
– Thông báo lập địa điểm kinh doanh(2) Download(http://luathoangminh.com/vanban/mau-doanh-nghiep/doc_download/522-thong-bao-lap-dia-diem-kinh-doanh2.html)
– Thông báo lập địa điểm kinh doanh Download(http://luathoangminh.com/vanban/mau-doanh-nghiep/doc_download/523-thong-bao-lap-dia-diem-kinh-doanh.html)
– Quy Dinh Quyen Han Ke Toan Truong Cty Tnhh Download(http://luathoangminh.com/vanban/mau-doanh-nghiep/doc_download/799-quy-dinh-quyen-han-ke-toan-truong-cty-tnhh.html)
– Mẫu thu hồi giấy phép Download(http://luathoangminh.com/vanban/mau-doanh-nghiep/doc_download/800-mau-thu-hoi-giay-phep.html)
– Mẫu sửa đổi , bổ sung giấy đăng ký kinh doanh Download(http://luathoangminh.com/vanban/mau-doanh-nghiep/doc_download/587-mau-sua-doi–bo-sung-giay-dang-ky-kinh-doanh.html)
– Mẫu quyết định tiếp nhận và điều động nhân viên Download(http://luathoangminh.com/vanban/mau-doanh-nghiep/doc_download/794-mau-quyet-dinh-tiep-nhan-va-dieu-dong-nhan-vien.html)
– Mẫu quyết định phân công , làm việc trong cty Download(http://luathoangminh.com/vanban/mau-doanh-nghiep/doc_download/790-mau-quyet-dinh-phan-cong–lam-viec-trong-cty.html)
– Mẫu quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn Download(http://luathoangminh.com/vanban/mau-doanh-nghiep/doc_download/793-mau-quyet-dinh-ket-nap-doan-vien-cong-doan.html)
– Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp Download(http://luathoangminh.com/vanban/mau-doanh-nghiep/doc_download/792-mau-quyet-dinh-giai-the-doanh-nghiep.html)
– Mẫu quyết định điều động cán bộ Download(http://luathoangminh.com/vanban/mau-doanh-nghiep/doc_download/791-mau-quyet-dinh-dieu-dong-can-bo.html)
– Mẫu giấy phép đăng ký kinh doanh Karaoke Download(http://luathoangminh.com/vanban/mau-doanh-nghiep/doc_download/573-mau-giay-phep-dang-ky-kinh-doanh-karaoke.html)
– Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cổ phần Download(http://luathoangminh.com/vanban/mau-doanh-nghiep/doc_download/584-mau-giay-chung-nhan-dang-ky-kinh-doanh-co-phan.html)
– Mẫu đơn xin thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài Download(http://luathoangminh.com/vanban/mau-doanh-nghiep/doc_download/776-mau-don-xin-thanh-lap-doanh-nghiep-100-von-nuoc-ngoai.html)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)